Tạo code chuyển hướng cho trang web bằng HTML và Javascript

Tạo code chuyển hướng cho trang web bằng HTML và Javascript
2 code chuyển hướng cho trang web bằng HTML và Javascript. Code tạo chuyển hướng cho trang web bằng HTML và Javascript, tất cả chèn sau thẻ <head>

Live Demo

Code chuyển hướng bằng HTML

<meta content='0;url=http://bacsiwindows.com' http-equiv='refresh'/>
0 là thời gian chuyển hướng, tính bằng giây.

Code chuyển hướng bằng Javascript

<script>
function newDoc() {window.location.assign("http://bacsiwindows.com", 1000)} // thời gian chuyển hướng 1000 = 1 giây
</script>

Đăng bởi : Doan Nguyen Tạo code chuyển hướng cho trang web bằng HTML và Javascript Đánh giá: 9.1 / 10

0 Nhận xét